برای صرف فعل در زمان حال شرطی، پایانه‌های صرفی به بن آینده افزوده می‌گردد. بن آینده برای فعلهای باقاعده همان مصدر فعل است. پایانه‌های صرفی زمان حال شرطی همانند پایانه‌های صرفی زمان گذشته‌ی پایا است. این پایانه‌ها برای هر سه گروه فعلی یکسان است. سازه‌های اول و دوم و سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع، در نوشتار ناهمسان اما در گفتار، یکسان تلفظ می‌گردند.

مصدر پایان‌یافته به er-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه er- را همراه با تلفظ نشان می‌دهد.

je parlerais
/paʁ.lə.ʁɛ/
nous parlerions
/paʁ.lə.ʁjɔ̃/
tu parlerais
/paʁ.lə.ʁɛ/
vous parleriez
/paʁ.lə.ʁje/
il/elle/on parlerait
/paʁ.lə.ʁɛ/
ils/elles parleraient
/paʁ.lə.ʁɛ/

مصدر پایان‌یافته به ir-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه ir- را نشان می‌دهد.

je finirais
/fi.ni.ʁɛ/
nous finirions
/fi.ni.ʁjɔ̃/
tu finirais
/fi.ni.ʁɛ/
vous finiriez
/fi.ni.ʁje/
il/elle/on finirait
/fi.ni.ʁɛ/
ils/elles finiraient
/fi.ni.ʁɛ/

مصدر پایان‌یافته به re-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه re- را نشان می‌دهد.

je vendrais
/vɑ̃.dʁɛ/
nous vendrions
/vɑ̃.dʁi.jɔ̃/
tu vendrais
/vɑ̃.dʁɛ/
vous vendriez
/vɑ̃.dʁi.je/
il/elle/on vendrait
/vɑ̃.dʁɛ/
ils/elles vendraient
/vɑ̃.dʁɛ/

هر سه گروه در یک نگاه

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی هر سه گروه را نشان می‌دهد.

parler choisir vendre
je parlerais
/paʁ.lə.ʁɛ/
finirais
/fi.ni.ʁɛ/
vendrais
/vɑ̃.dʁɛ/
tu parlerais
/paʁ.lə.ʁɛ/
finirais
/fi.ni.ʁɛ/
vendrais
/vɑ̃.dʁɛ/
il/elle/on parlerait
/paʁ.lə.ʁɛ/
finirait
/fi.ni.ʁɛ/
vendrait
/vɑ̃.dʁɛ/
nous parlerions
/paʁ.lə.ʁjɔ̃/
finirions
/fi.ni.ʁjɔ̃/
vendrions
/vɑ̃.dʁi.jɔ̃/
vous parleriez
/paʁ.lə.ʁje/
finiriez
/fi.ni.ʁje/
vendriez
/vɑ̃.dʁi.je/
ils/elles parleraient
/paʁ.lə.ʁɛ/
finiraient
/fi.ni.ʁɛ/
vendraient
/vɑ̃.dʁɛ/