زمان حال کامل التزامی (Passé du subjonctif) در شمار زمانهایی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود. برای ساختن این زمان،‌ ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر با زمان حال ساده‌ی التزامی فعل کمکی avoir یا être آمیخته می‌گردد. فعل کمکی برای بیشتر فعلها avoir است و برای فعلهایی خاص، être نقش فعل کمکی را دارد.

روش ساخت حال کامل

ساخت زمان حال کامل التزامی بر اساس الگوی زیر است:

ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلیصرف حال ساده‌ی التزامی فعل کمکی avoir یا être

جدول زیر صرف فعلهای avoir و être را در زمان حال ساده نشان می‌دهد.

êtreavoir
que je soisque j'aie
que tu soisque tu aies
qu'il/elle/on soitqu'il/elle/on ait
que nous soyonsque nous ayons
que vous soyezque vous ayez
qu'ils/elles soientqu'ils/elles aient

حال کامل التزامی با avoir

جدولهای زیر صرف زمان حال کامل التزامی سه گروه فعلی را نشان می‌دهد.

« parler » au passé du subjonctif
que j'aie parléque nous ayons parlé
que tu aies parléque vous ayez parlé
qu'il/elle/on ait parléqu'ils/elles aient parlé
« finir » au passé du subjonctif
que j'aie finique nous ayons fini
que tu aies finique vous ayez fini
qu'il/elle/on ait finiqu'ils/elles aient fini
« vendre » au passé du subjonctif
que j'aie venduque nous ayons vendu
que tu aies venduque vous ayez vendu
qu'il/elle/on ait venduqu'ils/elles aient vendu

حال کامل التزامی با être

حال کامل التزامی فعلهای زیر با فعل کمکی être ساخته می‌شود.

فعلهایی که با être صرف می‌شوند از قانون هماهنگی ماده‌ی گذشته پی‌روی کرده و در شمار (مفرد یا جمع بودن) و جنس (نرینه یا مادینه بودن) با فاعل جمله هماهنگ می‌گردند. جدول زیر صرف فعل aller را در زمان حال کامل التزامی نشان می‌دهد.

« aller » au passé du subjonctif
que je sois allé(e)que nous soyons allé(e)s
que tu sois allé(e)que vous soyez allé(e)(s)
qu'il/elle/on soit allé(e)qu'ils/elles soient allé(e)s

حال کامل التزامی فعلهای ضمیری

فعلهای ضمیری نیز با کمک فعل être حال کامل التزامی می‌سازند. جدول زیر صرف فعل se laver را در زمان حال کامل التزامی نشان می‌دهد.

« se laver » au passé du subjonctif
que jeme sois lavé(e)
que tute sois lavé(e)
qu'il/elle/onse soit lavé(e)
que nousnous soyons lavé(e)s
que vousvous soyez lavé(e)(s)
qu'ils/ellesse soient lavé(e)s

در فعلهای ضمیری، ماده‌ی گذشته در جنس و شمار با مفعول مستقیمی که پیش از آن بیاید هماهنگ می‌گردد.