در زبان فرانسوی، مصدر فعلها به er- یا ir- یا re- پایان می‌یابد. برای صرف فعل در زمان حال ساده‌ی گزارشی، پایانه‌ی مصدر حذف و پایانه‌های صرفی ویژه‌ی زمان حال به آن افزوده می‌گردد. زمان حال ساده بیقاعدگیهای بسیاری دارد. در این بخش، تنها به روش صرف فعلهای باقاعده پرداخته می‌شود.

مصدر پایان‌یافته به er-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه er- را همراه با تلفظ نشان می‌دهد. با آن که سازه‌های اول و دوم و سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع، در نوشتار ناهمسان هستند اما در گفتار یکسان تلفظ می‌گردند.

je parle
/paʁl/
nous parlons
/paʁ.lɔ̃/
tu parles
/paʁl/
vous parlez
/paʁ.le/
il/elle/on parle
/paʁl/
ils/elles parlent
/paʁl/

مصدر پایان‌یافته به ir-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه ir- را نشان می‌دهد. با آن که سازه‌های اول و دوم و سوم شخص مفرد، در نوشتار ناهمسان هستند اما در گفتار یکسان تلفظ می‌گردند.

je finis
/fi.ni/
nous finissons
/fi.ni.sɔ̃/
tu finis
/fi.ni/
vous finissez
/fi.ni.se/
il/elle/on finit
/fi.ni/
ils/elles finissent
/fi.nis/

مصدر پایان‌یافته به re-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه re- را نشان می‌دهد. با آن که سازه‌های اول و دوم و سوم شخص مفرد، در نوشتار ناهمسان هستند اما در گفتار یکسان تلفظ می‌گردند.

je vends
/vɑ̃/
nous vendons
/vɑ̃.dɔ̃/
tu vends
/vɑ̃/
vous vendez
/vɑ̃.de/
il/elle/on vend
/vɑ̃/
ils/elles vendent
/vɑ̃d/

صرف زمان حال ساده در یک نگاه

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی هر سه گروه را نشان می‌دهد.

parler finir vendre
je parle
/paʁl/
finis
/fi.ni/
vends
/vɑ̃/
tu parles
/paʁl/
finis
/fi.ni/
vends
/vɑ̃/
il/elle/on parle
/paʁl/
finit
/fi.ni/
vend
/vɑ̃/
nous parlons
/paʁ.lɔ̃/
finissons
/fi.ni.sɔ̃/
vendons
/vɑ̃.dɔ̃/
vous parlez
/paʁ.le/
finissez
/fi.ni.se/
vendez
/vɑ̃.de/
ils/elles parlent
/paʁl/
finissent
/fi.nis/
vendent
/vɑ̃d/