حرف تعریف نامعین (به ایتالیایی: articolo indeterminativo) از نظر جنس با اسمی که آن را تعریف می‌کند هماهنگ می‌شود.

نرینه un
uno
مادینه una
un'‎

حرف تعریف نامعین 'un پیش از اسمهایی به کار می‌رود که با واکه آغاز می‌شوند.

un'amica un'ora

موردهای کاربرد حرف تعریف نامعین uno همانند حرف تعریف معین lo است، یعنی پیش از اسمهایی به کار می‌رود که با موردهای زیر آغاز می‌گردند:

s + همخوان uno studente
uno spagnolo
uno scontrino
i + واکه uno iodio
gn uno gnomo
ps uno psicologo
pn uno pneumatico
y uno yogurt
z uno zio
x