صفت پایان‌یافته به o

صفتی که حرف پایانی‌اش o است، از نظر شمار و جنس با اسمی که آن را توصیف می‌کند هماهنگ می‌شود.

مفردجمع
نرینهaltoalti
مادینهaltaalte

صفتی که به co پایان می‌یابد:

po-li-ti-co (تکیه روی هجای پیش‌پایانی نیست)
مفردجمع
نرینهpoliticopolitici
مادینهpoliticapolitiche
stan-co (تکیه روی هجای پیش‌پایانی است)
مفردجمع
نرینهstancostanchi
مادینهstancastanche

صفتی که به go پایان می‌یابد:

مفردجمع
نرینهlungolunghi
مادینهlungalunghe

صفتی که به cio یا gio پایان می‌یابد:

مفردجمع
نرینهgrigiogrigi
مادینهgrigiagrige

صفتی که به io پایان می‌یابد:

re-sti-o (تکیه روی i است)
مفردجمع
نرینهrestiorestii
مادینهrestiarestie
sa-vio (تکیه روی i نیست)
مفردجمع
نرینهsaviosavi
مادینهsaviasavie

صفت پایان‌یافته به e

صفتی که حرف پایانی‌اش e است، از نظر جنس با اسم هماهنگ نمی‌گردد و تنها دو شکل مفرد و جمع دارد.

مفردجمع
نرینهverdeverdi
مادینهverdeverdi

صفت پایان‌یافته به a

صفتی که به a پایان می‌یابد، صورت نرینه و مادینه یکسانی در حالت مفرد دارد. در حالت جمع، صورت نرینه با تغییر a به i و صورت مادینه با تغییر a به e مشخص می‌گردد.

مفردجمع
نرینهpessimistapessimisti
مادینهpessimistapessimiste

صفتهای تغییرناپذیر

آن دسته از رنگها که در اصل، از اسم مشتق گشته‌اند، همواره یک شکل دارند و تغییر نمی‌کنند. برخی از این رنگها عبارت‌اند از:

مفردجمع
نرینهarancionearancione
مادینهarancionearancione

صفتی که حرف پایانی‌اش i است، همواره یک شکل دارد و تغییر نمی‌کند.

مفردجمع
نرینهparipari
مادینهparipari

صفتهایی که از زبانهای دیگر وارد زبان ایتالیایی شده‌اند همواره یک شکل داشته و تغییر نمی‌کنند. بیشتر این صفتها حرف پایانی‌شان همخوان است.

مفردجمع
نرینهpoppop
مادینهpoppop

قیدی که به عنوان صفت به کار می‌رود همواره یک شکل داشته و تغییر نمی‌کند. برای نمونه:

dabbenedappocoperbene