حرف تعریف معین (به ایتالیایی: articolo determinativo) از نظر شمار (مفرد یا جمع بودن) و جنس (نرینه یا مادینه بودن) با اسمی که آن را تعریف می‌کند هماهنگ می‌شود.

مفردجمع
نرینهili
l'‎gli
lo
مادینهlale
l'‎

حرف تعریف 'l برای اسمهای نرینه و مادینه‌ای به کار می‌رود که حرف اول‌شان واکه است.

نرینهمادینه
l'amicol'amica
l'invernol'entrata

حرف تعریف lo برای اسمهای نرینه‌ای به کار می‌رود که با موردهای زیر آغاز می‌گردند:

s + همخوانlo studente
lo spagnolo
lo scontrino
i + واکهlo iodio
gnlo gnomo
pslo psicologo
pnlo pneumatico
ylo yogurt
zlo zio
xlo xenofobo

حرف تعریف gli برای جمعهای نرینه‌ای به کار می‌رود که در حالت مفرد حرف تعریف 'l یا lo می‌گیرند.

مفردجمع
l'invernogli inverni
lo studentegli studenti

ادغام حرفهای اضافه با حرف تعریف معین

حرفهای تعریف با حرفهای اضافه ادغام گشته و ترکیبهای زیر را به وجود می‌آورند.

illol'laiglile
aalalloall'allaaiaglialle
dideldellodell'delladeideglidelle
dadaldallodall'dalladaidaglidalle
innelnellonell'nellaneineglinelle
susulsullosull'sullasuisuglisulle
concolcollocoll'collacoicoglicolle