قیدسازی از صورت مادینه‌ی صفت

با افزودن پس‌وند mente- به صورت مفرد مادینه‌ی صفت، می‌توان از آن قید ساخت.

صفتمفرد مادینهقید
meravigliosomeravigliosameravigliosamente
lentolentalentamente
serioseriaseriamente
cortesecortesecortesemente

صفتهایی که به re- یا le- پایان می‌یابند، حرف e- آنها حذف و سپس پس‌وند mente- می‌گیرند.

صفتقید
regolareregolarmente
particolareparticolarmente
naturalenaturalmente

قیدسازی از صورت نرینه‌ی صفت

برخی صفتها به همان صورتی که هستند به عنوان قید نیز به کار می‌روند.

صفتقید
diritto
مستقیم
diritto
به طور مستقیم، مستقیما
piano
آرام، آهسته
piano
به آرامی، به آهستگی