ضمیرهای شخصی بسته به نقشی که در جمله می‌گیرند، گونه‌های مختلفی دارند. ضمیرهای شخصی زبان ایتالیایی شامل موردهای زیر می‌گردد:

ضمیرهای فاعلی

جدول زیر ضمیرهای فاعلی پرکاربرد را نشان می‌دهد.

مفردجمع
اول شخصio
من
noi
ما
دوم شخصtu
تو (خودمانی)
voi
شما (خودمانی)
سوم شخصlui
او (نرینه)
loro
آنها
lei
او (مادینه)
loro
آنها
Lei
شما (رسمی)
Loro
شما (رسمی)

برای سوم شخص، ضمیرهای فاعلی زیر نیز وجود دارد.

مفردجمع
سوم شخصegli
وی، ایشان (نرینه)
-
ella
وی، ایشان (مادینه)
-
esso
آن (نرینه)
essi
آنها (نرینه)
essa
آن (مادینه)
esse
آنها (مادینه)