حرف اشاره هنگامی که همراه با اسم بیاید صفت اشاره و هنگامی که جایگزین اسم گردد ضمیر اشاره نامیده می‌شود. ضمیر اشاره از نظر شمار و جنس با اسمی که جایگزین آن می‌شود هماهنگ می‌شود.

ضمیرهای اشاره به نزدیک

مفردجمع
نرینهquestoquesti
مادینهquestaqueste

ضمیرهای اشاره به دور

مفردجمع
نرینهquelloquelli
مادینهquellaquelle