ضمیر دارندگی (ضمیر ملکی) از نظر شمار (مفرد یا جمع بودن) و جنس (نرینه یا مادینه بودن) با اسمی که جایگزین آن گشته هماهنگ می‌شود. جدول زیر ضمیرهای دارندگی متناظر با هرکدام از ضمیرهای فاعلی زبان ایتالیایی را نشان می‌دهد. از نظر ظاهری، تفاوتی میان ضمیرهای دارندگی و صفتهای دارندگی نیست.

ضمیر فاعلینرینهمادینه
مفردجمعمفردجمع
ioil mioi mieila miale mie
tuil tuoi tuoila tuale tue
luiil suoi suoila suale sue
leiil suoi suoila suale sue
Leiil Suoi Suoila Suale Sue
noiil nostroi nostrila nostrale nostre
voiil vostroi vostrila vostrale vostre
loroil loroi lorola lorole loro
Loroil Loroi Lorola Lorole Loro