جدول زیر ضمیرهای مفعولی مستقیم زبان ایتالیایی را نشان می‌دهد. در زبان فارسی، نشانه‌ی مفعول مستقیم حرف اضافه‌ی پسین «را» است.

فاعلیمفعولی مستقیم
iomi
من را
tuti
تو را
luilo
او را، آن را (نرینه)
leila
او را، آن را (مادینه)
LeiLa
شما را
noici
ما را
voivi
شما را
loroli
آنها را (نرینه)
lorole
آنها را (مادینه)

ضمیرهای مفعولی مستقیم تأکیدی

ضمیرهای مفعولی مستقیم تأکیدی پس از فعل استفاده می‌شوند.

فاعلیمفعولی مستقیم
iome
من را
tute
تو را
luilui
او را، آن را (نرینه)
leilei
او را، آن را (مادینه)
LeiLei
شما را
noinoi
ما را
voivoi
شما را
loroloro
آنها را (نرینه)
loroloro
آنها را (مادینه)
Ti amo
تو را دوست دارم
Amo solo te
تنها تو را دوست دارم (تأکیدی)