فاعلیمفعولی نامستقیم
iomi
به من
tuti
به تو
luigli
به او، به آن (نرینه)
leile
به او، به آن (مادینه)
LeiLe
به شما
noici
به ما
voivi
به شما
lorogli
به آنها (نرینه)
lorogli
به آنها (مادینه)

ضمیرهای مفعولی نامستقیم تأکیدی

ضمیرهای مفعولی نامستقیم تأکیدی پس از فعل استفاده می‌شوند.

فاعلیمفعولی نامستقیم
ioa me
به من
tua te
به تو
luia lui
به او، به آن (نرینه)
leia lei
به او، به آن (مادینه)
Leia Lei
به شما
noia noi
به ما
voia voi
به شما
loroa loro
به آنها (نرینه)
loroa loro
به آنها (مادینه)