این دسته از ضمیرهای مفعولی، پس از حرفهای اضافه به کار می‌روند. ضمیرهای مفعولی مستقیم تأکیدی و نامستقیم تأکیدی در واقع، از ضمیرهای حرف اضافه‌ای مشتق گشته‌اند.

فاعلیحرف اضافه‌ای
iome
tute
luilui
leilei
LeiLei
noinoi
voivoi
loroloro

برای نمونه، همراه با حرفهای اضافه‌ی con (با) و di (از):

con medi me
con tedi te
con luidi lui
con leidi lei
con Leidi Lei
con noidi noi
con voidi voi
con lorodi loro