اسم پایان‌یافته به o

اسمی که حرف پایانی‌اش o است، با تغییر o به i جمع بسته می‌شود.

مفرد جمع
ragazzo ragazzi
anno anni

برخی از اسمهایی که به co یا go پایان می‌یابند، برای حفظ تلفظ «ک» و «گ»، نخست حرف میانجی h و سپس، حرف i جمع را می‌گیرند.

مفرد جمع
cuoco cuochi
gioco giochi
luogo luoghi
lago laghi

اما شمار بسیاری از اسمهایی که به co یا go پایان می‌یابند، مطابق انتظار، تبدیل به ci و gi گشته و تلفظ «ک» و «گ» تبدیل به «چ» و «ج» می‌گردد.

مفرد جمع
amico amici
medico medici
psicologo psicologi

اسمی که به io پایان می‌یابد دو حالت دارد:

۱) اگر تکیه‌ی صدا بر روی i باشد، مطابق انتظار جمع بسته می‌شود. یعنی io تبدیل به ii می‌شود:

مفرد جمع
zio zii
invio invii

۲) اگر تکیه‌ی صدا بر روی i نباشد، با تغییر io به i جمع بسته می‌شود.

مفرد جمع
specchio specchi
ufficio uffici
raggio raggi

اسم پایان‌یافته به e

اسمی که حرف پایانی‌اش e است، با تغییر حرف آخر به i جمع بسته می‌شود.

مفرد جمع
padre padri
madre madri

اسم پایان‌یافته به a

اسمی که حرف پایانی‌اش a است، به جز چند مورد استثناء، مادینه بوده و با تغییر a به e جمع بسته می‌شود.

مفرد جمع
ragazza ragazze

اگر اسم پایان‌یافته به a نرینه باشد، با تغییر a به i جمع بسته می‌شود.

مفرد جمع
problema problemi

اسمی که به ca یا ga پایان می‌یابد، برای حفظ تلفظ «ک» و «گ»، نخست حرف میانجی h و سپس، حرف e یا i جمع را می‌گیرد (بسته به این که نرینه باشد یا مادینه).

مفرد جمع
amica amiche
diga dighe
monarca monarchi
collega colleghi
colleghe

اسمی که به cia یا gia پایان می‌یابد، دو حالت دارد:

۱) اگر حرف پیش از cia و gia واکه باشد، تکیه‌ی صدا بر روی i می‌افتد و مطابق انتظار، تبدیل به cie و gie می‌گردند:

مفرد جمع
camicia camicie
bugia bugie

۲) اگر حرف پیش از cia و gia همخوان باشد، تبدیل به ce و ge می‌گردند:

مفرد جمع
arancia arance
goccia gocce
pioggia piogge

اسمی که به ista- پایان می‌یابد معمولا نشان‌دهنده‌ی کار یا پیشه است.

مفرد جمع
il dentista
دندانپزشک مرد
i dentisti
دندانپزشکان مرد
la dentista
دندانپزشک زن
le dentiste
دندانپزشکان زن

اسمهای تغییرناپذیر در جمع

اسمی که حرف پایانی‌اش یک واکه‌ی تکیه‌دار است، صورت مفرد و جمع‌ آن یکسان بوده و تغییر نمی‌کند.

مفرد جمع
la città le città
la università le università

اسمی که حرف پایانی‌اش i یا u است، صورت جمع آن همان صورت مفردش است و تغییر نمی‌کند.

مفرد جمع
la crisi le crisi
la tesi le tesi
la gru le gru

اسمی که کوتاه‌شده‌ی واژه‌ی بلندتری است، صورت مفرد و جمع یکسانی دارد.

اسم کوتاه‌شده‌ی جمع
la foto la fotografia le foto
la moto la motocicletta le moto

اسم تک‌هجایی صورت مفرد و جمع یکسانی دارد.

مفرد جمع
il re i re
il tè i tè

اسمی که حرف پایانی‌اش همخوان است، صورت مفرد و جمع یکسانی دارد. این دسته از اسمها اغلب وام‌واژه (واژه‌ی واردشده از زبانهای دیگر) هستند:

مفرد جمع
il film i film
il computer i computer
lo sport gli sport

جمعهای بیقاعده

برخی اسمها دارای جمع بیقاعده هستند. مهمترین آنها عبارت‌اند از:

مفرد جمع
uomo
مرد
uomini
مردان
il dito
انگشت
le dita
انگشتان
un uovo
یک تخم‌مرغ
le uova
تخم‌مرغها
la mano
دست
le mani
دستان
il braccio
بازو
le braccia
بازوان