اسم پایان‌یافته به o

اسمی که حرف پایانی‌اش o است، با تغییر o به i جمع بسته می‌شود.

مفردجمع
ragazzoragazzi
annoanni

برخی از اسمهایی که به co یا go پایان می‌یابند، برای حفظ تلفظ «ک» و «گ»، نخست حرف میانجی h و سپس، حرف i جمع را می‌گیرند.

مفردجمع
cuococuochi
giocogiochi
luogoluoghi
lagolaghi

اما شمار بسیاری از اسمهایی که به co یا go پایان می‌یابند، مطابق انتظار، تبدیل به ci و gi گشته و تلفظ «ک» و «گ» تبدیل به «چ» و «ج» می‌گردد.

مفردجمع
amicoamici
medicomedici
psicologopsicologi

اسمی که به io پایان می‌یابد دو حالت دارد:

۱) اگر تکیه‌ی صدا بر روی i باشد، مطابق انتظار جمع بسته می‌شود. یعنی io تبدیل به ii می‌شود:

مفردجمع
ziozii
invioinvii

۲) اگر تکیه‌ی صدا بر روی i نباشد، با تغییر io به i جمع بسته می‌شود.

مفردجمع
specchiospecchi
ufficiouffici
raggioraggi

اسم پایان‌یافته به e

اسمی که حرف پایانی‌اش e است، با تغییر حرف آخر به i جمع بسته می‌شود.

مفردجمع
padrepadri
madremadri

اسم پایان‌یافته به a

اسمی که حرف پایانی‌اش a است، به جز چند مورد استثناء، مادینه بوده و با تغییر a به e جمع بسته می‌شود.

مفردجمع
ragazzaragazze

اگر اسم پایان‌یافته به a نرینه باشد، با تغییر a به i جمع بسته می‌شود.

مفردجمع
problemaproblemi

اسمی که به ca یا ga پایان می‌یابد، برای حفظ تلفظ «ک» و «گ»، نخست حرف میانجی h و سپس، حرف e یا i جمع را می‌گیرد (بسته به این که نرینه باشد یا مادینه).

مفردجمع
amicaamiche
digadighe
monarcamonarchi
collegacolleghi
colleghe

اسمی که به cia یا gia پایان می‌یابد، دو حالت دارد:

۱) اگر حرف پیش از cia و gia واکه باشد، تکیه‌ی صدا بر روی i می‌افتد و مطابق انتظار، تبدیل به cie و gie می‌گردند:

مفردجمع
camiciacamicie
bugiabugie

۲) اگر حرف پیش از cia و gia همخوان باشد، تبدیل به ce و ge می‌گردند:

مفردجمع
aranciaarance
gocciagocce
pioggiapiogge

اسمی که به ista- پایان می‌یابد معمولا نشان‌دهنده‌ی کار یا پیشه است.

مفردجمع
il dentista
دندانپزشک مرد
i dentisti
دندانپزشکان مرد
la dentista
دندانپزشک زن
le dentiste
دندانپزشکان زن

اسمهای تغییرناپذیر در جمع

اسمی که حرف پایانی‌اش یک واکه‌ی تکیه‌دار است، صورت مفرد و جمع‌ آن یکسان بوده و تغییر نمی‌کند.

مفردجمع
la cittàle città
la universitàle università

اسمی که حرف پایانی‌اش i یا u است، صورت جمع آن همان صورت مفردش است و تغییر نمی‌کند.

مفردجمع
la crisile crisi
la tesile tesi
la grule gru

اسمی که کوتاه‌شده‌ی واژه‌ی بلندتری است، صورت مفرد و جمع یکسانی دارد.

اسمکوتاه‌شده‌یجمع
la fotola fotografiale foto
la motola motociclettale moto

اسم تک‌هجایی صورت مفرد و جمع یکسانی دارد.

مفردجمع
il rei re
il tèi tè

اسمی که حرف پایانی‌اش همخوان است، صورت مفرد و جمع یکسانی دارد. این دسته از اسمها اغلب وام‌واژه (واژه‌ی واردشده از زبانهای دیگر) هستند:

مفردجمع
il filmi film
il computeri computer
lo sportgli sport

جمعهای بیقاعده

برخی اسمها دارای جمع بیقاعده هستند. مهمترین آنها عبارت‌اند از:

مفردجمع
uomo
مرد
uomini
مردان
il dito
انگشت
le dita
انگشتان
un uovo
یک تخم‌مرغ
le uova
تخم‌مرغها
la mano
دست
le mani
دستان
il braccio
بازو
le braccia
بازوان