در زبان ایتالیایی اسم دارای یکی از دو جنس «نرینه» و «مادینه» است. برای اسمهایی که در طبیعت نر یا ماده هستند، جنس دستوری معمولا همان جنس طبیعی آنهاست. برای نمونه، padre (پدر) «نر» و جنس دستوری آن نیز «نرینه» است. در مورد اسمهایی که جنس طبیعی ندارند، نمی‌توان جنس دستوری آنها را بی‌ درنگ تشخیص داد و باید آموخته شوند. برای نمونه، genere (جنس) اسمی نرینه و grammatica (دستور زبان) اسمی مادینه است.

اسم پایان‌یافته به o

به استثنای چند مورد، همه‌‌ی اسمهایی که به واکه‌ی o پایان می‌یابند نرینه‌اند.

ragazzo
پسر
fratello
برادر
libro
کتاب
gatto
گربه‌ی نر

اسم پایان‌یافته به a

به استثنای چند مورد، همه‌‌ی اسمهایی که به واکه‌ی a پایان می‌یابند مادینه‌اند.

ragazza
دختر
sorella
خواهر
scuola
مدرسه
gatta
گربه‌ی ماده

بسیاری از اسمهایی که به ista- پایان می‌یابند مربوط به کار یا پیشه بوده و برای هر دو جنس به کار می‌روند. نرینه یا مادینه بودن این اسمها با حرف تعریف معین یا نامعین مشخص می‌گردد.

il dentista
دندانپزشک مرد
la dentista
دندانپزشک زن
il artista
هنرمند مرد
la artista
هنرمند زن

اسم پایان‌یافته به e

اسمهایی که حرف پایانی‌شان e است، جنس دستوری‌شان عموما مشخص نیست و باید به خاطر سپرده شوند. آن دسته از اسمهای پایان‌یافته به e که نشانگر شخص هستند،‌ نرینه یا مادینه بودن‌شان با حرف تعریف مشخص می‌گردد

il cantante
خواننده‌ی مرد
la cantante
خواننده‌ی زن

اسم پایان‌یافته به همخوان

اسمهایی که حرف پایانی‌شان همخوان است، معمولا وام‌واژه بوده و از زبانهای دیگر وارد زبان ایتالیایی شده‌اند. این اسمها نرینه هستند.

sport bar computer autobus