جدول زیر روش ساخت زمان شرطی ساده (به اسپانیایی: Condicional simple) را برای فعلهای باقاعده نشان می‌دهد. ریشه‌ای که برای صرف در این زمان به کار می‌رود همان ریشه‌ی آینده‌ی ساده‌ی فعل است. پایانه‌های صرفی نیز، همان پایانه‌های صرفی فعلهای گروه er- و ir- در زمان گذشته‌ی پایا است.

-ar -er -ir
yo amaría temería partiría
amarías temerías partirías
él
ella
usted
amaría temería partiría
nosotros
nosotras
amaríamos temeríamos partiríamos
vosotros
vosotras
amaríais temeríais partiríais
ellos
ellas
ustedes
amarían temerían partirían