جدول زیر روش ساخت زمان آینده‌ی ساده (به اسپانیایی: Futuro) را برای فعلهای باقاعده نشان می‌دهد.

-ar -er -ir
yo amaré temeré partiré
amarás temerás partirás
él
ella
usted
amará temerá partirá
nosotros
nosotras
amaremos temeremos partiremos
vosotros
vosotras
amaréis temeréis partiréis
ellos
ellas
ustedes
amarán temerán partirán