زمان آینده‌ی پیشین (به اسپانیایی: Futuro perfecto) از ترکیب صرف فعل کمکی haber در زمان آینده‌ی ساده و ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی به دست می‌آید.

ماده‌ی گذشته+habremoshabré
habréishabrás
habránhabrá

جدول زیر صرف فعل amar را در زمان آینده‌ی پیشین نشان می‌دهد.

yohabré amadonosotros
nosotras
habremos amado
habrás amadovosotros
vosotras
habréis amado
él
ella
usted
habrá amadoellos
ellas
ustedes
habrán amado