جدول زیر روش ساخت زمان حال ساده (به اسپانیایی: Presente) را برای فعلهای باقاعده نشان می‌دهد.

-ar -er -ir
yo amo temo parto
amas temes partes
él
ella
usted
ama teme parte
nosotros
nosotras
amamos tememos partimos
vosotros
vosotras
amáis teméis partís
ellos
ellas
ustedes
aman temen parten