جدول زیر روش ساخت زمان گذشته‌ی پایا (به اسپانیایی: Imperfecto) را برای فعلهای باقاعده نشان می‌دهد.

-ar -er -ir
yo amaba temía partía
amabas temías partías
él
ella
usted
amaba temía partía
nosotros
nosotras
amábamos temíamos partíamos
vosotros
vosotras
amabais temíais partíais
ellos
ellas
ustedes
amaban temían partían