زمان حال کامل (به اسپانیایی: Pretérito perfecto) از ترکیب صرف فعل کمکی haber در زمان حال ساده و ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی به دست می‌آید.

ماده‌ی گذشته+hemoshe
habéishas
hanha

جدول زیر صرف فعل amar را در زمان حال کامل نشان می‌دهد.

yohe amadonosotros
nosotras
hemos amado
has amadovosotros
vosotras
habéis amado
él
ella
usted
ha amadoellos
ellas
ustedes
han amado