زمان گذشته‌ی پیشین (گذشته‌ی بعید، به اسپانیایی: Pluscuamperfecto) از ترکیب صرف فعل کمکی haber در زمان گذشته‌ی پایا و ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی به دست می‌آید.

ماده‌ی گذشته+habíamoshabía
habíaishabías
habíanhabía

جدول زیر صرف فعل amar را در زمان گذشته‌ی پیشین نشان می‌دهد.

yohabía amadonosotros
nosotras
habíamos amado
habías amadovosotros
vosotras
habíais amado
él
ella
usted
había amadoellos
ellas
ustedes
habían amado