جدول زیر روش ساخت زمان حال التزامی (به اسپانیایی: Presente del subjuntivo) را برای فعلهای باقاعده نشان می‌دهد.

-ar -er -ir
yo ame tema parta
ames temas partas
él
ella
usted
ame tema parta
nosotros
nosotras
amemos temamos partamos
vosotros
vosotras
améis temáis partáis
ellos
ellas
ustedes
amen teman partan