جدول زیر روش ساخت زمان گذشته‌ی پایای التزامی (به اسپانیایی: Imperfecto del subjuntivo) را برای فعلهای باقاعده نشان می‌دهد. ریشه‌ی لازم برای صرف فعل در این زمان از سازه‌ی سوم شخص جمع زمان گذشته‌ی ساده به دست می‌آید.

-ar -er -ir
yo amara temiera partiera
amaras temieras partieras
él
ella
usted
amara temiera partiera
nosotros
nosotras
amáramos temiéramos partiéramos
vosotros
vosotras
amarais temierais partierais
ellos
ellas
ustedes
amaran temieran partieran

ریشه‌های بی‌قاعده

مصدر ریشه
andar anduviera
caber cupiera
dar diera
decir dijera
estar estuviera
haber hubiera
hacer hiciera
ir fuera
poder pudiera
poner pusiera
querer quisiera
saber supiera
ser fuera
tener tuviera
traer trajera
venir viniera

صورت دوم صرفی

این زمان با استفاده از پایانه‌های زیر نیز صرف می‌گردد.

-ar -er -ir
yo amase temiese partiese
amases temieses partieses
él
ella
usted
amase temiese partiese
nosotros
nosotras
amásemos temiésemos partiésemos
vosotros
vosotras
amaseis temieseis partieseis
ellos
ellas
ustedes
amasen temiesen partiesen