الگوهای مادینه ساختن صفت همانند الگوهای مادینه ساختن اسم است. صورت مادینه‌ی بسیاری از صفتها با افزودن پایانه‌ی e- به صورت نرینه ساخته می‌شود.

نرینهمادینه
courtcourte
grandgrande
bleubleue
noirnoire
fatiguéfatiguée
jolijolie

صفت پایان‌یافته به e-

اگر صفت به e- پایان یابد، صورت مادینه و نرینه‌ی یکسانی دارد.

نرینهمادینه
agréableagréable
difficiledifficile
jeunejeune
salesale

صفت پایان‌یافته به er-

اگر صفت به er- پایان یابد، بنا بر قاعده‌ی عمومی، در صورت مادینه پایانه‌ی e- می‌گیرد. افزون بر این، واکه‌ی e حرکت grave گرفته و تبدیل به è می‌گردد.

نرینهمادینه
cherchère
dernierdernière
légerlégère

صفت پایان‌یافته به et-

اگر صفت به et- پایان یابد، بنا بر قاعده‌ی عمومی، در صورت مادینه پایانه‌ی e- می‌گیرد. افزون بر این، واکه‌ی e حرکت grave گرفته و تبدیل به è می‌گردد.

نرینهمادینه
completcomplète
concretconcrète
discretdiscrète
inquietinquiète
secretsecrète

در صفتهای زیر، به جای گرفتن حرکت grave، حرف t در صورت مادینه دو بار نوشته می‌شود.

نرینهمادینه
netnette
muetmuette

صفت پایان‌یافته به ot-

اگر صفت به ot- پایان یابد، بنا بر قاعده‌ی عمومی، در صورت مادینه پایانه‌ی e- می‌گیرد. افزون بر این، همخوان t دو بار نوشته می‌شود.

نرینهمادینه
boulotboulotte
pâlotpâlotte
sotsotte

صفت پایان‌یافته به eur-

صفتهای سنجش پایان‌یافته به eur- و همچونین، صفتهای پایان‌یافته به érieur- که در زبان لاتین صفت سنجش به شمار می‌آیند، بنا بر قاعده‌ی عمومی، با گرفتن پایانه‌ی e- مادینه می‌گردند.

نرینهمادینه
meilleurmeilleure
majeurmajeure
mineurmineure
supérieursupérieure
inférieurinférieure

اگر صفت پایان‌یافته به eur- از فعل مشتق شده باشد، در صورت مادینه معمولا eur- تبدیل به euse- می‌گردد اما در چند مورد استثناء، به جای euse- پایانه‌ی eresse- یا rice- می‌گیرد.

نرینهمادینه
menteurmenteuse
chanteurchanteuse
danseurdanseuse
enchanteurenchanteresse
vengeurvengeresse
protecteurprotectrice
émetteurémettrice

صفت پایان‌یافته به l-

اگر صفت به l- پایان یابد، در صورت مادینه دو بار نوشته می‌شود.

نرینهمادینه
cruelcruelle
pareilpareille
gentilgentille
nulnulle

صفت پایان‌یافته به n-

اگر صفت به n- پایان یابد، در صورت مادینه دو بار نوشته می‌شود.

نرینهمادینه
ancienancienne
bonbonne

صفتهای زیر صورت مادینه‌ی بیقاعده دارند.

نرینهمادینه
béninbénigne
malinmaligne

صفت پایان‌یافته به x-

اگر صفت به x- پایان یابد، در صورت مادینه تبدیل به se- می‌گردد.

نرینهمادینه
amoureuxamoureuse
heureuxheureuse
sérieuxsérieuse

صفتهای استثناء:

نرینهمادینه
douxdouce
fauxfausse
rouxrousse

صفت پایان‌یافته به f-

اگر صفت به f- پایان یابد، در صورت مادینه تبدیل به ve- می‌گردد.

نرینهمادینه
actifactive
brefbrève
neufneuve

صفت پایان‌یافته به c-

اگر صفت به c- پایان یابد، در صورت مادینه تبدیل به che- می‌گردد.

نرینهمادینه
blancblanche
francfranche
secche

صفتهای استثناء:

نرینهمادینه
grecgrecque
turcturque
publicpublique

صفت پایان‌یافته به g-

اگر صفت به g- پایان یابد، در صورت مادینه تبدیل به gue- می‌گردد.

نرینهمادینه
longlongue
oblongoblongue

صفت پایان‌یافته به s-

اگر صفت به s- پایان یابد، در صورت مادینه معمولا بنا بر قاعده‌ی عمومی، پایانه‌ی e- می‌گردد.

نرینهمادینه
grisgrise

اما در صفتهای زیر، پیش از گرفتن پایانه‌ی e- حرف s تکرار می‌گردد.

نرینهمادینه
basbasse
laslasse
grosgrosse
grasgrasse
épaisépaisse
exprèsexpresse

صفتهای زیر صورت مادینه‌ی بیقاعده دارند.

نرینهمادینه
fraisfraîche
tierstierce

صفت پایان‌یافته به u-

اگر صفت به u- پایان یابد، بنا بر قاعده‌ی عمومی، در صورت مادینه پایانه‌ی e- می‌گیرد. افزون بر این، برای حفظ تلفظ /u/، پایانه‌ی e- حرکت tréma گرفته و تبدیل به ë- می‌گردد.

نرینهمادینه
aiguaiguë
ambiguambiguë
exiguexiguë

صفت پایان‌یافته به i-

اگر صفت به i- پایان یابد، در صورت مادینه تبدیل به ite- می‌گردد.

نرینهمادینه
favorifavorite
coicoite