حرف تعریف بخشی از ترکیب حرف اضافه‌ی de و حرف تعریف معین به دست می‌آید.

مفردجمع
نرینهdu
de l'
des
مادینهde la
de l'

چند نمونه:

Je mange du poissonJe mange de l'ananas
Je mange de la viandeJe bois de l'eau

هنگامی که حرف تعریف بخشی با صرف منفی فعل به کار می‌رود، تنها از حرف اضافه‌ی de استفاده می‌شود.

Je veux du café
Je ne veux pas de café
Nous voulons des légumes
Nous ne voulons pas de légumes
J'ai des amis
Je n'ai pas d'amis

هنگامی که صفت پیش از اسمی که در حالت جمع است قرار می‌گیرد، تنها از حرف اضافه‌ی de استفاده می‌شود.

مفردجمع
J'ai un bon livreJ'ai de bons livres
J'ai un livre intéressantJ'ai des livres intéressants