در زبان فرانسوی، برخی اسمها بسته به این که جنس دستوری‌شان نرینه یا مادینه باشد، معنای متفاوتی می‌دهند. جدول زیر مهمترین اسمهای دومعنایی را نشان می‌دهد.

نرینه مادینه
l'aide
دستیار
l'aide
کمک، یاری
le critique
منتقد
la critique
نقد
le guide
راهنما
la guide
افسار، لگام
le livre
کتاب
la livre
پوند (واحد وزن)
le manche
دستگیره، دسته
la manche
آستین
le mode
روش
la mode
مد
le moule
قالب
la moule
صدف خوراکی
l'office
اداره
l'office
پستو، انباری
le pendule
پاندول، آونگ
la pendule
ساعت دیواری
le poêle
اجاق
la poêle
تابه،‌ماهیتابه
le poste
شغل،‌ مقام، منصب
la poste
اداره‌ی پست
le somme
چُرت
la somme
مجموع
le tour
گردش، دور
la tour
برج
le vase
گلدان
la vase
گِل
le voile
پوشش، حجاب
la voile
بادبان