حرف تعریف نامعین از نظر جنس (نرینه یا مادینه بودن) و شمار (مفرد یا جمع بودن) با اسمی که آن را تعریف می‌کند هماهنگ می‌شود.

مفرد جمع
نرینه un garçon
پسری، یک پسر
des garçons
پسرانی، چند پسر
مادینه une fille
دختری، یک دختر
des filles
دخترانی، چند دختر

حرف تعریف نامعین در حالت جمع همواره des است.

حذف حرف تعریف نامعین

همانند زبان فارسی و بر خلاف زبان انگلیسی، هنگام صحبت از پیشه، دین و ملیت با استفاده از فعلهای ربطی همچون être، حرف تعریف نامعین حذف می‌گردد.

Je suis médecin
Il est catholique
Elle est canadienne

اگر اسم همراه با صفت باشد، قانون بالا رعایت نشده و حرف تعریف نامعین همراه با اسم به کار می‌رود:

Il est auteur
Il est un auteur célèbre