صفت دارندگی (صفت ملکی) پیش از اسم قرار می‌گیرد و از نظر شمار (مفرد یا جمع بودن) و جنس (نرینه یا مادینه بودن) با آن هماهنگ می‌شود. جدول زیر صفتهای دارندگی متناظر با هرکدام از ضمیرهای فاعلی زبان فرانسوی را نشان می‌دهد.

مفردجمع
نرینهمادینهنرینه و مادینه
jemonmames
tutontates
ilsonsases
ellesonsases
nousnotrenotrenos
vousvotrevotrevos
ilsleurleurleurs
ellesleurleurleurs

جدول بالا به روشنی نشان می‌دهد که صفت دارندگی وابسته به جنس ضمیر فاعلی نیست (بر خلاف زبان انگلیسی) و با جنس اسم هماهنگ می‌گردد. برای نمونه، «مادر» اسمی مادینه است (mère) و برای گفتن «مادرش» از صفت دارندگی sa استفاده می‌شود.

اسمهای مفرد مادینه‌ای که با واکه یا h بیصدا آغاز می‌گردند، صفت دارندگی نرینه می‌گیرند. برای نمونه، واژه‌ی école (مدرسه) اسمی مادینه است و «مدرسه‌ام» به جای ma école می‌شود mon école. نمونه‌های بیشتر:

اسم مادینهصفت دارندگی
idéemon idée
ton idée
son idée
histoiremon histoire
ton histoire
son histoire