برای صرف فعل در زمان گذشته‌ی ناتمام التزامی (Imparfait du subjonctif)، از سازه‌ی دوم شخص مفرد گذشته‌ی ساده‌ی گزارشی،‌ پایانه‌ی s- حذف و به عنوان «بن» استفاده می‌گردد. پایانه‌های صرفی گذشته‌ی ناتمام التزامی برای هر سه گروه فعلی یکسان است.

روش ساخت گذشته‌ی ناتمام التزامی

ساخت زمان گذشته‌ی ناتمام التزامی بر اساس الگوی زیر است:

بن سازه‌ی دوم شخص مفرد گذشته‌ی ساده‌ی گزارشی بدون s-
پایانه‌های صرفی -sse, -sses, -ˆt, -ssions, -ssiez, -ssent

با توجه به پایانه‌های صرفی گذشته‌ی ناتمام التزامی، سازه‌های اول و دوم شخص مفرد و سوم شخص جمع یکسان تلفظ می‌گردند.

مصدر پایان‌یافته به er-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه er- را همراه با تلفظ نشان می‌دهد.

que je parlasse
/paʁ.las/
que nous parlassions
/paʁ.la.sjɔ̃/
que tu parlasses
/paʁ.las/
que vous parlassiez
/paʁ.la.sje/
qu'il/elle/on parlât
/paʁ.la/
qu'ils/elles parlassent
/paʁ.las/

مصدر پایان‌یافته به ir-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه ir- را نشان می‌دهد.

que je finisse
/fi.nis/
que nous finissions
/fi.ni.sjɔ̃/
que tu finisses
/fi.nis/
que vous finissiez
/fi.ni.sje/
qu'il/elle/on finît
/fi.ni/
qu'ils/elles finissent
/fi.nis/

مصدر پایان‌یافته به re-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه re- را نشان می‌دهد.

que je vendisse
/vɑ̃.dis/
que nous vendissions
/vɑ̃.di.sjɔ̃/
que tu vendisses
/vɑ̃.dis/
que vous vendissiez
/vɑ̃.di.sje/
qu'il/elle/on vendît
/vɑ̃.di/
qu'ils/elles vendissent
/vɑ̃.dis/

صرف گذشته‌ی ناتمام التزامی در یک نگاه

جدول زیر صرف فعلهای هر سه گروه را در زمان گذشته‌ی ناتمام التزامی نشان می‌دهد.

que je parlasse
/paʁ.las/
finisse
/fi.nis/
vendisse
/vɑ̃.dis/
que tu parlasses
/paʁ.las/
finisses
/fi.nis/
vendisses
/vɑ̃.dis/
qu'il/elle/on parlât
/paʁ.la/
finît
/fi.ni/
vendît
/vɑ̃.di/
que nous parlassions
/paʁ.la.sjɔ̃/
finissions
/fi.ni.sjɔ̃/
vendissions
/vɑ̃.di.sjɔ̃/
que vous parlassiez
/paʁ.la.sje/
finissiez
/fi.ni.sje/
vendissiez
/vɑ̃.di.sje/
qu'ils/elles parlassent
/paʁ.las/
finissent
/fi.nis/
vendissent
/vɑ̃.dis/