برای صرف فعل در زمان گذشته‌ی ساده‌ی گزارشی، پایانه‌ی مصدر حذف و پایانه‌های صرفی ویژه‌ی گذشته‌ی ساده به آن افزوده می‌گردد. زمان گذشته‌ی ساده بیقاعدگی به نسبت گسترده‌ای دارد. در این بخش، تنها به صرف فعلهای باقاعده پرداخته می‌شود. این زمان تنها در فرانسوی نوشتاری به کار می‌رود. از این رو، به آن زمان «گذشته‌ی ادبی» نیز می‌گویند.

مصدر پایان‌یافته به er-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه er- را همراه با تلفظ نشان می‌دهد. سازه‌های دوم و سوم شخص مفرد تلفظ یکسانی دارند.

je parlai
/paʁ.le/
nous parlâmes
/paʁ.lam/
tu parlas
/paʁ.la/
vous parlâtes
/paʁ.lat/
il/elle/on parla
/paʁ.la/
ils/elles parlèrent
/paʁ.lɛʁ/

مصدر پایان‌یافته به ir-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه ir- را نشان می‌دهد. سازه‌های اول و دوم و سوم شخص مفرد، تلفظ یکسانی دارند.

je finis
/fi.ni/
nous finîmes
/fi.nim/
tu finis
/fi.ni/
vous finîtes
/fi.nit/
il/elle/on finit
/fi.ni/
ils/elles finirent
/fi.niʁ/

در فعلهای گروه ir-، سازه‌های مفرد حال ساده و گذشته‌ی ساده همانند هستند.

حال ساده گذشته‌ی ساده
je finis finis
tu finis finis
il/elle/on finit finit

مصدر پایان‌یافته به re-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه re- را نشان می‌دهد. سازه‌های اول و دوم و سوم شخص مفرد، یکسان تلفظ می‌گردند.

je vendis
/vɑ̃.di/
nous vendîmes
/vɑ̃.dim/
tu vendis
/vɑ̃.di/
vous vendîtes
/vɑ̃.dit/
il/elle/on vendit
/vɑ̃.di/
ils/elles vendirent
/vɑ̃.diʁ/

صرف زمان گذشته‌ی ساده در یک نگاه

جدول زیر صرف فعلهای هر سه گروه را در زمان گذشته‌ی ساده نشان می‌دهد.

parler finir vendre
je parlai
/paʁ.le/
finis
/fi.ni/
vendis
/vɑ̃.di/
tu parlas
/paʁ.la/
finis
/fi.ni/
vendis
/vɑ̃.di/
il/elle/on parla
/paʁ.la/
finit
/fi.ni/
vendit
/vɑ̃.di/
nous parlâmes
/paʁ.lam/
finîmes
/fi.nim/
vendîmes
/vɑ̃.dim/
vous parlâtes
/paʁ.lat/
finîtes
/fi.nit/
vendîtes
/vɑ̃.dit/
ils/elles parlèrent
/paʁ.lɛʁ/
finirent
/fi.niʁ/
vendirent
/vɑ̃.diʁ/