برای صرف فعل در باب مجهول، ماده‌ی گذشته‌ی فعل با صرف فعل کمکی être در زمان مورد نظر آمیخته می‌گردد. بنا بر قانونهای هماهنگی ماده‌ی گذشته، این ماده از نظر جنس و شمار با فاعل جمله‌ی مجهول هماهنگ می‌گردد.

La lettre a été envoyée
نامه فرستاده شد/شده‌است
La lettre est envoyée
نامه فرستاده می‌شود
La lettre sera envoyée
نامه فرستاده خواهد شد
Les portes ont été fermées
درها بسته شده‌اند
Du beau temps est annoncé pour demain
برای فردا هوای خوبی پیش‌بینی می‌شود
La Tour Eiffel a été construite en 1889
برج ایفل در سال ۱۸۸۹ ساخته شد

باب مجهول به شیوه‌ی بالا کاربرد چندانی در زبان فرانسوی ندارد. معمولا از ترکیب ضمیر بازتابی و سازه‌ی سوم شخص فعل در زمان مورد نظر استفاده می‌گردد.

Ce mot s'emploie souvent
این واژه اغلب به کار برده می‌شود
Comment ça s'écrit ?
آن چطور نوشته می‌شود؟
La maison se voit de loin
خانه از دور دیده می‌شود