زمان حال کامل التزامی (به اسپانیایی: Pretérito perfecto del subjuntivo) از ترکیب صرف فعل کمکی haber در زمان حال ساده‌ی التزامی و ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی به دست می‌آید.

ماده‌ی گذشته + hayamos haya
hayáis hayas
hayan haya

جدول زیر صرف فعل amar را در زمان حال کامل التزامی نشان می‌دهد.

yo haya amado nosotros
nosotras
hayamos amado
hayas amado vosotros
vosotras
hayáis amado
él
ella
usted
haya amado ellos
ellas
ustedes
hayan amado