برای صرف فعل در زمان گذشته‌ی پایای گزارشی، از سازه‌ی اول شخص جمع در زمان حال ساده،‌ پایانه‌ی ons- حذف و به عنوان «بن» استفاده می‌گردد. سپس، پایانه‌های صرفی ویژه‌ی گذشته‌ی پایا به بن گذشته‌ی پایا افزوده می‌گردد. پایانه‌های صرفی برای هر سه گروه یکسان است.

بن گذشته‌ی پایا سازه‌ی اول شخص جمع در زمان حال ساده بدون ons-
پایانه‌های صرفی گذشته‌ی پایا -ais
-ais
-ait
-ions
-iez
-aient

با توجه به پایانه‌های صرفی گذشته‌ی پایا، سازه‌های اول و دوم و سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع، در نوشتار ناهمسان اما در گفتار، یکسان تلفظ می‌گردند.

مصدر پایان‌یافته به er-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه er- را همراه با تلفظ نشان می‌دهد.

je parlais
/paʁ.lɛ/
nous parlions
/paʁ.ljɔ̃/
tu parlais
/paʁ.lɛ/
vous parliez
/paʁ.lje/
il/elle/on parlait
/paʁ.lɛ/
ils/elles parlaient
/paʁ.lɛ/

فعل appeler نمونه‌ی خوبی برای نشان دادن این است که بن گذشته‌ی پایا از سازه‌ی اول شخص جمع در زمان حال ساده به دست می‌‌آید. جدول زیر صرف این فعل را در زمان حال ساده نشان می‌دهد. حرف l در تمام سازه‌ها بجز اول و دوم شخص جمع دو بار تکرار می‌شود.

j' appelle nous appelons
tu appelles vous appelez
il/elle/on appelle ils/elles appellent

با حذف ons- از appelons، بن گذشته‌ی پایا به دست می‌‌آید: -appel. و اینک، صرف این فعل در زمان گذشته‌ی پایا:

j' appelais nous appelions
tu appelais vous appeliez
il/elle/on appelait ils/elles appelaient

مصدر پایان‌یافته به ir-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه ir- را نشان می‌دهد.

je finissais
/fi.ni.sɛ/
nous finissions
/fi.ni.sjɔ̃/
tu finissais
/fi.ni.sɛ/
vous finissiez
/fi.ni.sje/
il/elle/on finissait
/fi.ni.sɛ/
ils/elles finissaient
/fi.ni.sɛ/

فعل dormir نمونه‌ی خوبی برای نشان دادن این است که بن گذشته‌ی پایا از سازه‌ی اول شخص جمع در زمان حال ساده به دست می‌‌آید. جدول زیر صرف این فعل را در زمان حال ساده نشان می‌دهد.

je dors nous dormons
tu dors vous dormez
il/elle/on dort ils/elles dorment

با حذف ons- از dormons، بن گذشته‌ی پایا به دست می‌‌آید: -dorm. و اینک، صرف این فعل در زمان گذشته‌ی پایا:

je dormais nous dormions
tu dormais vous dormiez
il/elle/on dormait ils/elles dormaient

مصدر پایان‌یافته به re-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه re- را نشان می‌دهد.

je vendais
/vɑ̃.dɛ/
nous vendions
/vɑ̃.djɔ̃/
tu vendais
/vɑ̃.dɛ/
vous vendiez
/vɑ̃.dje/
il/elle/on vendait
/vɑ̃.dɛ/
ils/elles vendaient
/vɑ̃.dɛ/

فعل conduire نمونه‌ی خوبی برای نشان دادن این است که نمی‌توان بن گذشته‌ی پایا را از مصدر به دست آورد و باید سازه‌ی اول شخص جمع در زمان حال ساده را مبنا قرار داد. جدول زیر صرف این فعل را در زمان حال ساده نشان می‌دهد.

je conduis nous conduisons
tu conduis vous conduisez
il/elle/on conduit ils/elles conduisent

با حذف ons- از conduisons، بن گذشته‌ی پایا به دست می‌‌آید: -conduis. روشن است که از روی مصدر conduire نمی‌توانستیم به بن -conduis برسیم. و اینک، صرف این فعل در زمان گذشته‌ی پایا:

je conduisais nous conduisions
tu conduisais vous conduisiez
il/elle/on conduisait ils/elles conduisaient

صرف زمان گذشته‌ی پایا در یک نگاه

جدول زیر صرف فعلهای هر سه گروه را در زمان گذشته‌ی پایا نشان می‌دهد.

parler finir vendre
je parlais
/paʁ.lɛ/
finissais
/fi.ni.sɛ/
vendais
/vɑ̃.dɛ/
tu parlais
/paʁ.lɛ/
finissais
/fi.ni.sɛ/
vendais
/vɑ̃.dɛ/
il/elle/on parlait
/paʁ.lɛ/
finissait
/fi.ni.sɛ/
vendait
/vɑ̃.dɛ/
nous parlions
/paʁ.ljɔ̃/
finissions
/fi.ni.sjɔ̃/
vendions
/vɑ̃.djɔ̃/
vous parliez
/paʁ.lje/
finissiez
/fi.ni.sje/
vendiez
/vɑ̃.dje/
ils/elles parlaient
/paʁ.lɛ/
finissaient
/fi.ni.sɛ/
vendaient
/vɑ̃.dɛ/

فعلهای بیقاعده

بن گذشته‌ی پایا فعل être بیقاعده است:

je étais nous étions
tu étais vous étiez
il/elle/on était ils/elles étaient