برای صرف فعل در زمان آینده‌ی ساده‌ی گزارشی، پایانه‌های صرفی به بن آینده افزوده می‌شوند. بن آینده برای فعلهای باقاعده همان مصدر فعل است. پایانه‌های صرفی برای هر سه گروه فعلی یکسان است. سازه‌های اول شخص مفرد و دوم شخص جمع تلفظ یکسانی دارند. سازه‌های دوم و سوم شخص مفرد نیز یکسان تلفظ می‌گردند.

مصدر پایان‌یافته به er-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه er- را همراه با تلفظ نشان می‌دهد.

je parlerai
/paʁ.lə.ʁe/
nous parlerons
/paʁ.lə.ʁɔ̃/
tu parleras
/paʁ.lə.ʁa/
vous parlerez
/paʁ.lə.ʁe/
il/elle/on parlera
/paʁ.lə.ʁa/
ils/elles parleront
/paʁ.lə.ʁɔ̃/

مصدر پایان‌یافته به ir-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه ir- را نشان می‌دهد.

je finirai
/fi.ni.ʁe/
nous finirons
/fi.ni.ʁɔ̃/
tu finiras
/fi.ni.ʁa/
vous finirez
/fi.ni.ʁe/
il/elle/on finira
/fi.ni.ʁa/
ils/elles finiront
/fi.ni.ʁɔ̃/

مصدر پایان‌یافته به re-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه re- را نشان می‌دهد. پیش از گرفتن پایانه‌ی صرفی، واکه‌ی e از پایان مصدر حذف می‌گردد.

je vendrai
/vɑ̃.dʁe/
nous vendrons
/vɑ̃.dʁɔ̃/
tu vendras
/vɑ̃.dʁa/
vous vendrez
/vɑ̃.dʁe/
il/elle/on vendra
/vɑ̃.dʁa/
ils/elles vendront
/vɑ̃.dʁɔ̃/

صرف زمان آینده‌ی ساده در یک نگاه

جدول زیر صرف فعلهای هر سه گروه را در زمان آینده‌ی ساده نشان می‌دهد.

parler choisir vendre
je parlerai
/paʁ.lə.ʁe/
finirai
/fi.ni.ʁe/
vendrai
/vɑ̃.dʁe/
tu parleras
/paʁ.lə.ʁa/
finiras
/fi.ni.ʁa/
vendras
/vɑ̃.dʁa/
il/elle/on parlera
/paʁ.lə.ʁa/
finira
/fi.ni.ʁa/
vendra
/vɑ̃.dʁa/
nous parlerons
/paʁ.lə.ʁɔ̃/
finirons
/fi.ni.ʁɔ̃/
vendrons
/vɑ̃.dʁɔ̃/
vous parlerez
/paʁ.lə.ʁe/
finirez
/fi.ni.ʁe/
vendrez
/vɑ̃.dʁe/
ils/elles parleront
/paʁ.lə.ʁɔ̃/
finiront
/fi.ni.ʁɔ̃/
vendront
/vɑ̃.dʁɔ̃/