ماده‌ی گذشته فعلهای باقاعده با حذف پایانه‌ی مصدر و افزودن پایانه‌ی é- برای فعلهای گروه er، پایانه‌ی i- برای فعلهای گروه ir و پایانه‌ی u- برای فعلهای گروه re به دست می‌آید

مصدر ماده‌ی گذشته
گروه اول parler parlé
گروه دوم finir fini
گروه سوم vendre vendu

فعلهایی که ماده‌ی گذشته‌ی بیقاعده دارند را می‌توان بر اساس پایانه‌شان دسته‌بندی کرد. برای پرهیز از طولانی شدن فهرستها،‌ فعلهای مشابه ذکر نمی‌گردند.

ماده‌ی گذشته پایان‌یافته به i-

مصدر ماده‌ی گذشته
rire ri
sourire souri
suffire suffi
suivre suivi

ماده‌ی گذشته پایان‌یافته به is-

مصدر ماده‌ی گذشته
acquérir acquis
conquérir conquis
mettre mis
prendre pris

برای نمونه، فعلهای زیر از الگوی فعل prendre پی‌روی می‌کنند:

مصدر ماده‌ی گذشته
apprendre appris
comprendre compris
surprendre surpris
reprendre repris

ماده‌ی گذشته پایان‌یافته به it-

مصدر ماده‌ی گذشته
dire dit
écrire écrit
décrire décrit
conduire conduit
construire construit
cuire cuit
détruire détruit
produire produit
traduire traduit

ماده‌ی گذشته پایان‌یافته به u-

مصدر ماده‌ی گذشته
connaître connu
paraître paru
tenir tenu
courir couru
plaire plu
devoir dû
décevoir déçu
recevoir reçu
avoir eu
boire bu
croire cru
pouvoir pu
savoir su
voir vu
falloir fallu
pleuvoir plu
valoir valu
vouloir voulu
lire lu
élire élu
vivre vécu

برای نمونه، فعلهای زیر از الگوی فعل paraître پی‌روی می‌کنند:

مصدر ماده‌ی گذشته
apparaître apparu
disparaître disparu

ماده‌ی گذشته پایان‌یافته به ert-

مصدر ماده‌ی گذشته
ouvrir ouvert
couvrir couvert
découvrir découvert
offrir offert
souffrir souffert

ماده‌ی گذشته پایان‌یافته به int-

مصدر همه‌ی فعلهای این دسته به indre- پایان می‌یابد.

مصدر ماده‌ی گذشته
craindre craint
plaindre plaint
atteindre atteint
éteindre éteint
peindre peint
joindre joint

ماده‌ی گذشته پایان‌یافته به é-

مصدر ماده‌ی گذشته
être été

ماده‌ی گذشته پایان‌یافته به ait-

مصدر ماده‌ی گذشته
faire fait