ماده‌ی گذشته در ساخت برخی از زمانهای زبان فرانسوی به کار می‌رود. تحت شرایطی ویژه، ماده‌ی گذشته با فاعل یا مفعول جمله از نظر جنس (نرینه یا مادینه بودن) و شمار (مفرد یا جمع بودن) هماهنگ می‌شود. بنا بر این، ماده‌ی گذشته همانند یک صفت می‌تواند چهار ریخت (صورت صرفی) داشته باشد.

مفردجمع
نرینهparlé
fini
vendu
parlés
finis
vendus
مادینهparlée
finie
vendue
parlées
finies
vendues

برای توضیح قانونهای هماهنگی ماده‌ی گذشته بیشتر از زمان حال کامل نمونه آورده می‌شود اما این قانونها سراسری بوده و همه‌ی زمانهایی را که با ماده‌ی گذشته ساخته می‌شوند در بر می‌گیرد.

ماده‌ی گذشته همراه با فعل کمکی avoir

هنگامی که ماده‌ی گذشته همراه با فعل کمکی avoir در ساخت زمان به کار می‌رود:

مفعول مستقیم پس از فعل
J'ai écrit le livre
J'ai écrit les livres
J'ai écrit la lettre
J'ai écrit les lettres
مفعول مستقیم پیش از فعل
Voilà le livre que j'ai écrit
Voilà les livres que j'ai écrits
Voilà la lettre que j'ai écrite
Voilà les lettre que j'ai écrites

اگر پس از فعلی که با avoir صرف شده‌است، مصدر یک فعل دیگر بیاید و مفعول مستقیم مربوط به آن مصدر باشد، ماده‌ی گذشته تغییر نمی‌کند. در مثالهای زیر، «کتاب» و «نامه» برای فعل «نوشتن» (écrire) مفعول هستند و نه برای فعل «توانستن» (j'ai pu). از این رو، ماده‌ی گذشته‌ی فعل «توانستن» تغییر نکرده و با مفعول مستقیم هماهنگ نمی‌گردد.

Le livre que j'ai pu écrire
Les livres que j'ai pu écrire
La lettre que j'ai pu écrire
Les lettres que j'ai pu écrire

ماده‌ی گذشته همراه با فعل کمکی être

در فعلهای ضمیری، ماده‌ی گذشته از نظر جنس و شمار با مفعول مستقیمی که پیش از آن آمده باشد هماهنگ می‌گردد.

Elle s'est lavée
Elle s'est lavé les mains
Elle se les est lavées

در سایر فعلها، ماده‌ی گذشته از نظر جنس و شمار با فاعل جمله هماهنگ می‌گردد.

Il est rentré très tard
Elle est rentrée très tard
Je suis revenu chez moi
Je suis revenue chez moi

باب مجهول

هنگامی که باب مجهول با فعل کمکی être ساخته می‌شود، ماده‌ی گذشته همواره از نظر جنس و شمار با فاعل جمله هماهنگ می‌گردد. توجه شود که فاعل باب مجهول در واقع مفعول مستقیم باب معلوم است.

Le voleur est arrêté par la police
La chanson a été chantée par Céline Dion
Cette ville a été détruite pendant la guerre