صفتهای زیر در حالتهای مفرد و یا جمع، بیش از یک شکل صرفی دارند که به هر کدام از آنها یک گونه می‌گویند.

bello buono grande santo

صفت bello

گونه‌های bello با حرف تعریف معین هماهنگی دارند. برای کمک به درک بهتر، هر دو در جدول زیر آورده شده‌اند.

مفرد جمع
نرینه il ragazzo
bel ragazzo
i ragazzi
bei ragazzi
l'amico
bell'amico
gli amici
begli amici
lo zio
bello zio
gli zii
begli zii
مادینه la donna
bella donna
le donne
belle donne
l'amica
bell'amica
bella amica
le amiche
belle amiche

برای اسمهای مفرد مادینه‌ای که با واکه آغاز می‌شوند، امروزه بیشتر از گونه‌ی bella استفاده می‌شود و 'bell کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صفت buono

صفت buono تنها در حالت مفرد دارای چند گونه است. این گونه‌ها با حرف تعریف نامعین هماهنگی دارند. برای کمک به درک بهتر، هر دو در جدول زیر آورده شده‌اند.

مفرد جمع
نرینه un ragazzo
buon ragazzo
buoni ragazzi
un amico
buon amico
buoni amici
uno zio
buono zio
buoni zii
مادینه una donna
buona donna
buone donne
un'amica
buon'amica
buona amica
buone amiche

صفت grande

صفت grande تنها در حالت مفرد دارای چند گونه است. صورت جمع همواره grandi است.

مفرد جمع
نرینه gran signore grandi signori
grande amico grandi amici
grande zio grandi zii
مادینه gran signora grandi signore
grande amica grandi amiche
grande zia grandi zie

صفت santo

صفت santo تنها در حالت مفرد دارای چند گونه است.

مفرد جمع
نرینه san Giulio santi Pietro e Paolo
sant'Antioco santi Aimo e Vermondo
santo Stefano santi Stefano e Luigi
مادینه santa Paola sante Teresa e Maria
sant'Adele sante Anna e Adele