حرف اشاره هنگامی که همراه با اسم بیاید صفت اشاره نامیده می‌شود. صفت اشاره از نظر شمار و جنس با اسمی که به آن اشاره می‌کند هماهنگ می‌شود.

صفتهای اشاره به نزدیک

مفردجمع
نرینهquesto ragazzoquesti ragazzi
quest'uomoquesti uomini
مادینهquesta ragazzaqueste ragazze
quest'amicaqueste amiche

صفتهای اشاره به دور

صرف صفت quello شباهت بسیاری با صرف حرف تعریف معین دارد.

مفرد جمع
نرینه quel ragazzo quei ragazzi
quell'amico quegli amici
quello zio quegli zii
مادینه quella donna quelle donne
quell'amica quelle amiche