راهنما
فهرست

این برنامه، صرفگر فعلهای زبان فارسی‌ست و می‌تواند فعلها را در همه‌ی وجه‌ها و نمودهایی که در زبان فارسی وجود دارد، صرف کند. برای شروع، مصدر فعل دلخواه‌تان را وارد کنید و سپس، دکمه‌ی صرف کردن را بزنید. با فشردن کلید Enter صفحه‌کلیدتان نیز می‌توانید فرمان صرف کردن را صادر کنید.

همه‌ی بخشهای یک فعل مرکب باید با فاصله وارد شود:

درست نادرست
بر داشتن bar dâshtan برداشتن bardâshtan
باز گشتن bâz gashtan بازگشتن bâzgashtan
فرا گرفتن farâ gereftan فراگرفتن farâgereftan
دست بر داشتن dast bar dâshtan دست برداشتن dast bardâshtan

نامگذاری زمانها

نامگذاری زمانها بر اساس پژوهشی‌ست که پیرامون صرف فعل در زبان فارسی انجام داده‌ام. برآمد کار تا کنون را می‌توانید در این بخش ملاحظه بفرمایید.