راهنما
فهرست

این برنامه، صرفگر فعلهای زبان فارسی‌ست و می‌تواند فعلها را در همه‌ی وجه‌ها و نمودهایی که در زبان فارسی وجود دارد، صرف کند. برای شروع، مصدر فعل دلخواه‌تان را وارد کنید و سپس، دکمه‌ی صرف کردن را بزنید. با فشردن کلید Enter صفحه‌کلیدتان نیز می‌توانید فرمان صرف کردن را صادر کنید.

همه‌ی بخشهای یک فعل مرکب باید با فاصله وارد شود:

درست نادرست
بر داشتن برداشتن
باز گشتن بازگشتن
فرا گرفتن فراگرفتن
دست بر داشتن دست برداشتن

نامگذاری زمانها

نامگذاری زمانها بر اساس پژوهشی‌ست که پیرامون صرف فعل در زبان فارسی انجام داده‌ام. برآمد کار تا کنون را می‌توانید در این بخش ملاحظه بفرمایید.