زمان «گذشته‌ی پیشین گزارشی» (Plus-que-parfait de l'indicatif) در شمار زمانهایی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود. برای ساختن این زمان،‌ ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر با صرف فعل کمکی avoir یا être در زمان گذشته‌ی پایا آمیخته می‌گردد. فعل کمکی برای بیشتر فعلها avoir است و برای فعلهایی خاص، être نقش فعل کمکی را دارد.

روش ساخت گذشته‌ی پیشین

ساخت زمان گذشته‌ی پیشین گزارشی بر اساس الگوی زیر است:

ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی صرف گذشته‌ی پایای فعل کمکی avoir یا être

صرف فعلهای avoir و être در زمان گذشته‌ی پایا به صورت زیر است:

être avoir
j'étais j'avais
tu étais tu avais
il/elle/on était il/elle/on avait
nous étions nous avions
vous étiez vous aviez
ils/elles étaient ils/elles avaient

گذشته‌ی پیشین با avoir

جدولهای زیر صرف زمان گذشته‌ی پیشین سه گروه فعلی را نشان می‌دهد.

« parler » au plus-que-parfait
j'avais parlé nous avions parlé
tu avais parlé vous aviez parlé
il/elle/on avait parlé ils/elles avaient parlé
« finir » au plus-que-parfait
j'avais fini nous avions fini
tu avais fini vous aviez fini
il/elle/on avait fini ils/elles avaient fini
« vendre » au plus-que-parfait
j'avais vendu nous avions vendu
tu avais vendu vous aviez vendu
il/elle/on avait vendu ils/elles avaient vendu

گذشته‌ی پیشین با être

گذشته‌ی پیشین فعلهای زیر با فعل کمکی être ساخته می‌شود.

فعلهایی که با être صرف می‌شوند از قانون هماهنگی ماده‌ی گذشته پی‌روی کرده و در شمار (مفرد یا جمع بودن) و جنس (نرینه یا مادینه بودن) با فاعل جمله هماهنگ می‌گردند. جدول زیر صرف فعل aller را در زمان گذشته‌ی پیشین نشان می‌دهد.

« aller » au plus-que-parfait
j'étais allé(e) nous étions allé(e)s
tu étais allé(e) vous étiez allé(e)(s)
il/elle/on était allé(e) ils/elles étaient allé(e)s

گذشته‌ی پیشین فعلهای ضمیری

گذشته‌ی پیشین فعلهای ضمیری با فعل کمکی être ساخته می‌شود. جدول زیر صرف فعل se laver را در زمان گذشته‌ی پیشین نشان می‌دهد.

« se laver » au plus-que-parfait
je m'étais lavé(e) nous nous étions lavé(e)s
tu t'étais lavé(e) vous vous étiez lavé(e)(s)
il/elle/on s'était lavé(e) ils/elles s'étaient lavé(e)s

در فعلهای ضمیری، ماده‌ی گذشته در جنس و شمار با مفعول مستقیمی که پیش از آن بیاید هماهنگ می‌گردد.